บุคลากร

นางสาวประภาพรรณ โชติสูงเนิน
(หัวหน้างานการคลัง)

เบอร์ติดต่อ : 073-299616 (11201)

อีเมล์ : prapaphan.c@yru.ac.th


นางทวีพร ยอดทอง
(พนักงานการเงินและบัญชี 3)

เบอร์ติดต่อ : 073-299616 (11200)

อีเมล์ : taweeporn.y@yru.ac.th


นางธิดารัตน์ สุภัทรชัยวงศ์
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

เบอร์ติดต่อ : 073-299616 (11200)

อีเมล์ : tidarat.s@yru.ac.th


นางสาวประจวบ เสาทอง
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

เบอร์ติดต่อ : 073-299616 (11200)

อีเมล์ : prajuab.s@yru.ac.th


นางพัชรินทร์ ไชยแสงศรี
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

เบอร์ติดต่อ : 073-299616 (11200)

อีเมล์ : pacharin.c@yru.ac.th


นางสาวกุลพัชรี หนูพุ่ม
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

เบอร์ติดต่อ : 073-299616 (11200)

อีเมล์ : goonpatcharee.n@yru.ac.th


นางสาวสุจิตตรา จินตนะ
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

เบอร์ติดต่อ : 073-299616 (11200)

อีเมล์ : sujittra.j@yru.ac.th