ติดต่อเรา

งานการคลัง

กองกลาง

งานการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เบอร์โทร 073-299616 โทรสาร 073-299610

เบอร์โทรภายใน 11200 , 11201