กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างงานการคลัง และส่วนราชการ (ครั้งที่2)

30 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กองกลาง โดยงานการคลังได้มีจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM)  ในหัวข้อเรื่อง "ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ" ประจำปีการศีกษา 2559 โดยมีนางสุมล  เพ็ชร์แก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของส่วนราชการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคาร 20 ในวันจันทร์ที่  12  มิถุนายน 2560