บุคลากรงานการคลังเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

20 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการ การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ครองเลขที่ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินค่างานและกำหนดตำแหน่งที่สูงขี้นและมีผลงานคู่มือการปฏิบัติงานถึงบทที่ 3 และผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีอนุมัติกรอบระดับตำแหน่ง เข้ารับการพัฒนาการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา อาคารสังคมศาสตร์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปฏิบัติการ การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 32 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้