บุคลากรงานการคลังเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุนสู่มืออาชีพ  กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุนสู่มืออาชีพ  กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีบุคลากร 162 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้