กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

3 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วย กองกลาง โดยงานการคลังได้มีจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM)  ในหัวข้อเรื่อง " การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ " ประจำปีการศีกษา 2566 โดยมีนางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อให้การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของส่วนราชการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมมังกีส ช่าย ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567