ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ประจำปีการศึกษา 2559

30 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคาร 20 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองกลางทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์  2.อาจารย์อรวรรณ  กมล และ 3.อาจารย์อุบล  ตันสม พร้องด้วยบุคลากรกองกลาง