บุคลากรงานการคลังเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง หลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

30 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ กิจกรรม อบรมปฏิบัติการเรื่องหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานในกำกับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักภาพของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการคิดวิเคราะห์เชิงกระบวนการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการคิดทัศนคติเชิงบวกแก่บุคลากร โดยมีกำหนดการอบรมเป็น 2 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 โรงแรม เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา